NHĐT là gì? Nghĩa của từ nhđt

NHĐT là gì?

NHĐT“Ngân hàng đầu tư” trong tiếng Việt.

NHĐT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NHĐT“Ngân hàng đầu tư”.

Ngân hàng đầu tư.

Giải thích ý nghĩa của NHĐT

NHĐT có nghĩa “Ngân hàng đầu tư” trong tiếng Việt.