NHNN là gì? Nghĩa của từ nhnn

NHNN là gì?

NHNN“Ngân hàng Nhà nước” trong tiếng Việt.

NHNN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NHNN“Ngân hàng Nhà nước”.

Ngân hàng Nhà nước.

Giải thích ý nghĩa của NHNN

NHNN có nghĩa “Ngân hàng Nhà nước” trong tiếng Việt.