NHNNO là gì? Nghĩa của từ nhnno

NHNNO là gì?

NHNNO“Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn” trong tiếng Việt.

NHNNO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NHNNO“Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn”.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Giải thích ý nghĩa của NHNNO

NHNNO có nghĩa “Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn” trong tiếng Việt.