NHNNPTNT là gì? Nghĩa của từ nhnnptnt

NHNNPTNT là gì?

NHNNPTNT“Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn” trong tiếng Việt.

NHNNPTNT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NHNNPTNT“Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn”.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Giải thích ý nghĩa của NHNNPTNT

NHNNPTNT có nghĩa “Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn” trong tiếng Việt.