NHNNVN là gì? Nghĩa của từ nhnnvn

NHNNVN là gì?

NHNNVN“Ngân hàng Nhà nước Việt Nam” trong tiếng Việt.

NHNNVN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NHNNVN“Ngân hàng Nhà nước Việt Nam”.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Giải thích ý nghĩa của NHNNVN

NHNNVN có nghĩa “Ngân hàng Nhà nước Việt Nam” trong tiếng Việt.