NHNT là gì? Nghĩa của từ nhnt

NHNT là gì?

NHNT“Ngân hàng Ngoại thương” trong tiếng Việt.

NHNT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NHNT“Ngân hàng Ngoại thương”.

Ngân hàng Ngoại thương.

Giải thích ý nghĩa của NHNT

NHNT có nghĩa “Ngân hàng Ngoại thương” trong tiếng Việt.