NHTM là gì? Nghĩa của từ nhtm

NHTM là gì?

NHTM“Ngân hàng thương mại” trong tiếng Việt.

NHTM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NHTM“Ngân hàng thương mại”.

Ngân hàng thương mại.

Giải thích ý nghĩa của NHTM

NHTM có nghĩa “Ngân hàng thương mại” trong tiếng Việt.