NHTMNN là gì? Nghĩa của từ nhtmnn

NHTMNN là gì?

NHTMNN“Ngân hàng thương mại Nhà nước” trong tiếng Việt.

NHTMNN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NHTMNN“Ngân hàng thương mại Nhà nước”.

Ngân hàng thương mại Nhà nước.

Giải thích ý nghĩa của NHTMNN

NHTMNN có nghĩa “Ngân hàng thương mại Nhà nước” trong tiếng Việt.