NHTMQD là gì? Nghĩa của từ nhtmqd

NHTMQD là gì?

NHTMQD“Ngân hàng thương mại Quốc doanh” trong tiếng Việt.

NHTMQD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NHTMQD“Ngân hàng thương mại Quốc doanh”.

Ngân hàng thương mại Quốc doanh.

Giải thích ý nghĩa của NHTMQD

NHTMQD có nghĩa “Ngân hàng thương mại Quốc doanh” trong tiếng Việt.