NHTQ là gì? Nghĩa của từ nhtq

NHTQ là gì?

NHTQ“Ngân hàng Trung Quốc” trong tiếng Việt.

NHTQ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NHTQ“Ngân hàng Trung Quốc”.

Ngân hàng Trung Quốc.

Một số kiểu NHTQ viết tắt khác:

Nhập hàng Trung Quốc.

Giải thích ý nghĩa của NHTQ

NHTQ có nghĩa “Ngân hàng Trung Quốc” trong tiếng Việt.