NHTƯ là gì? Nghĩa của từ nhtư

NHTƯ là gì?

NHTƯ“Ngân hàng Trung ương” trong tiếng Việt.

NHTƯ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NHTƯ“Ngân hàng Trung ương”.

Ngân hàng Trung ương.

Giải thích ý nghĩa của NHTƯ

NHTƯ có nghĩa “Ngân hàng Trung ương” trong tiếng Việt.