NJV là gì? Nghĩa của từ njv

NJV là gì?

NJV“North Jersey Valkyries” trong tiếng Anh.

NJV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NJV“North Jersey Valkyries”.

North Jersey Valkyries: Các Valkyries Bắc Jersey.

Một số kiểu NJV viết tắt khác:

Narayan Jagannath Vaidya.

Giải thích ý nghĩa của NJV

NJV có nghĩa “North Jersey Valkyries”, dịch sang tiếng Việt là “Các Valkyries Bắc Jersey”.