NKBV là gì? Nghĩa của từ nkbv

NKBV là gì?

NKBV“Nhiễm khuẩn bệnh viện” trong tiếng Việt.

NKBV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NKBV“Nhiễm khuẩn bệnh viện”.

Nhiễm khuẩn bệnh viện.

Giải thích ý nghĩa của NKBV

NKBV có nghĩa “Nhiễm khuẩn bệnh viện” trong tiếng Việt.