NKKN là gì? Nghĩa của từ nkkn

NKKN là gì?

NKKN“Nam Kỳ Khởi Nghĩa” trong tiếng Việt.

NKKN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NKKN“Nam Kỳ Khởi Nghĩa”.

Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Giải thích ý nghĩa của NKKN

NKKN có nghĩa “Nam Kỳ Khởi Nghĩa” trong tiếng Việt.