NKNV là gì? Nghĩa của từ nknv

NKNV là gì?

NKNV“Năng khiếu nghiệp vụ” trong tiếng Việt.

NKNV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NKNV“Năng khiếu nghiệp vụ”.

Năng khiếu nghiệp vụ.

Giải thích ý nghĩa của NKNV

NKNV có nghĩa “Năng khiếu nghiệp vụ” trong tiếng Việt.