NKPC là gì? Nghĩa của từ nkpc

NKPC là gì?

NKPC“Nhật ký phi công” trong tiếng Việt, “New Keynesian Phillips Curve” trong tiếng Anh.

NKPC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NKPC“Nhật ký phi công”, “New Keynesian Phillips Curve”.

Nhật ký phi công.

New Keynesian Phillips Curve: Đường cong Keynesian Phillips mới.

Một số kiểu NKPC viết tắt khác:

New Kid Placement Committee: Ủy ban sắp xếp trẻ em mới.

Giải thích ý nghĩa của NKPC

VIỆT NGỮ.

NKPC có nghĩa “Nhật ký phi công” trong tiếng Việt.

NGOẠI NGỮ.

NKPC có nghĩa “New Keynesian Phillips Curve”, dịch sang tiếng Việt là “Đường cong Keynesian Phillips mới”.