NKT là gì? Nghĩa của từ nkt

NKT là gì?

NKT“Người khuyết tật” trong tiếng Việt.

NKT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NKT“Người khuyết tật”.

Người khuyết tật.

Giải thích ý nghĩa của NKT

NKT có nghĩa “Người khuyết tật” trong tiếng Việt.