NKVD là gì? Nghĩa của từ nkvd

NKVD là gì?

NKVD“Narodnyi Komissariat Vnutrennikh Del” trong tiếng Anh.

NKVD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NKVD“Narodnyi Komissariat Vnutrennikh Del”.

Narodnyi Komissariat Vnutrennikh Del: Narodnyi Komiss Ban Vnutrennikh Del.
"Ban Nội chính Nhân dân" của Nga, 1934-1954.

Giải thích ý nghĩa của NKVD

NKVD có nghĩa “Narodnyi Komissariat Vnutrennikh Del”, dịch sang tiếng Việt là “Narodnyi Komiss Ban Vnutrennikh Del”.