NLĐ là gì? Nghĩa của từ nlđ

NLĐ là gì?

NLĐ“Người lao động” trong tiếng Việt.

NLĐ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NLĐ“Người lao động”.

Người lao động.

Giải thích ý nghĩa của NLĐ

NLĐ có nghĩa “Người lao động” trong tiếng Việt.