NLF là gì? Nghĩa của từ nlf

NLF là gì?

NLF“National Liberation Front” trong tiếng Anh.

NLF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NLF“National Liberation Front”.

National Liberation Front: Mặt trận giải phóng dân tộc.

Giải thích ý nghĩa của NLF

NLF có nghĩa “National Liberation Front”, dịch sang tiếng Việt là “Mặt trận giải phóng dân tộc”.