NLOS-LS là gì? Nghĩa của từ nlos-ls

NLOS-LS là gì?

NLOS-LS“Non Line Of Sight-Launch System” trong tiếng Anh.

NLOS-LS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NLOS-LS“Non Line Of Sight-Launch System”.

Non Line Of Sight-Launch System: Hệ thống khởi động không dòng của Sight-Launch.

Giải thích ý nghĩa của NLOS-LS

NLOS-LS có nghĩa “Non Line Of Sight-Launch System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống khởi động không dòng của Sight-Launch”.