NLS là gì? Nghĩa của từ nls

NLS là gì?

NLS“Nông lâm sản” trong tiếng Việt.

NLS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NLS“Nông lâm sản”.

Nông lâm sản.

Giải thích ý nghĩa của NLS

NLS có nghĩa “Nông lâm sản” trong tiếng Việt.