NLTT là gì? Nghĩa của từ nltt

NLTT là gì?

NLTT“Năng lượng tái tạo” trong tiếng Việt.

NLTT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NLTT“Năng lượng tái tạo”.

Năng lượng tái tạo.

Giải thích ý nghĩa của NLTT

NLTT có nghĩa “Năng lượng tái tạo” trong tiếng Việt.