NLU là gì? Nghĩa của từ nlu

NLU là gì?

NLU“Natural-Language Understanding” trong tiếng Anh.

NLU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NLU“Natural-Language Understanding”.

Natural-Language Understanding: Hiểu ngôn ngữ tự nhiên.

Một số kiểu NLU viết tắt khác:

National Louis University: Đại học Quốc gia Louis.

No-Light Unit: Đơn vị không có ánh sáng.

National Labor Union: Liên đoàn lao động quốc gia.

Natural Language Understanding: Hiểu ngôn ngữ tự nhiên.

Nong Lam University: Đại học nông lâm.

Northeast Louisiana University: Đại học Đông Bắc Louisiana.

National Law University: Đại học Luật quốc gia.

National Library of Uganda: Thư viện Quốc gia Uganda.

Giải thích ý nghĩa của NLU

NLU có nghĩa “Natural-Language Understanding”, dịch sang tiếng Việt là “Hiểu ngôn ngữ tự nhiên”.