NMĐ là gì? Nghĩa của từ nmđ

NMĐ là gì?

NMĐ“Nhà máy điện” trong tiếng Việt.

NMĐ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NMĐ“Nhà máy điện”.

Nhà máy điện.

Giải thích ý nghĩa của NMĐ

NMĐ có nghĩa “Nhà máy điện” trong tiếng Việt.