NMSG là gì? Nghĩa của từ nmsg

NMSG là gì?

NMSG“NATO Modelling and Simulation Group” trong tiếng Anh.

NMSG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NMSG“NATO Modelling and Simulation Group”.

NATO Modelling and Simulation Group: Nhóm mô hình và mô phỏng NATO.

Giải thích ý nghĩa của NMSG

NMSG có nghĩa “NATO Modelling and Simulation Group”, dịch sang tiếng Việt là “Nhóm mô hình và mô phỏng NATO”.