NNCĐDC là gì? Nghĩa của từ nncđdc

NNCĐDC là gì?

NNCĐDC“Nạn nhân chất độc da cam” trong tiếng Việt.

NNCĐDC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NNCĐDC“Nạn nhân chất độc da cam”.

Nạn nhân chất độc da cam.

Giải thích ý nghĩa của NNCĐDC

NNCĐDC có nghĩa “Nạn nhân chất độc da cam” trong tiếng Việt.