NNPTNT là gì? Nghĩa của từ nnptnt

NNPTNT là gì?

NNPTNT“Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn” trong tiếng Việt.

NNPTNT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NNPTNT“Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn”.

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Giải thích ý nghĩa của NNPTNT

NNPTNT có nghĩa “Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn” trong tiếng Việt.