NOLF là gì? Nghĩa của từ nolf

NOLF là gì?

NOLF“Navy OutLying Field” trong tiếng Anh.

NOLF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NOLF“Navy OutLying Field”.

Navy OutLying Field: Hải quân OutLying Field.

Giải thích ý nghĩa của NOLF

NOLF có nghĩa “Navy OutLying Field”, dịch sang tiếng Việt là “Hải quân OutLying Field”.