NOME là gì? Nghĩa của từ nome

NOME là gì?

NOME“Not on Mars Either” trong tiếng Anh.

NOME là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NOME“Not on Mars Either”.

Not on Mars Either: Không phải trên sao Hỏa.

Giải thích ý nghĩa của NOME

NOME có nghĩa “Not on Mars Either”, dịch sang tiếng Việt là “Không phải trên sao Hỏa”.