NONA là gì? Nghĩa của từ nona

NONA là gì?

NONA“Newest Ordnance of Ground Artillery” trong tiếng Anh.

NONA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NONA“Newest Ordnance of Ground Artillery”.

Newest Ordnance of Ground Artillery: Loại vũ khí mới nhất của pháo binh mặt đất.
Được dịch ra bởi cụm từ tiếng Nga: Новейшее Орудие Наземной Артилерии. Nó đề cập đến phương tiện quân sự của Liên Xô.

Một số kiểu NONA viết tắt khác:

North Okanagan Neurological Association: Hiệp hội thần kinh Bắc Okanagan.

Giải thích ý nghĩa của NONA

NONA có nghĩa “Newest Ordnance of Ground Artillery”, dịch sang tiếng Việt là “Loại vũ khí mới nhất của pháo binh mặt đất”.