NOTAFLOF là gì? Nghĩa của từ notaflof

NOTAFLOF là gì?

NOTAFLOF“No One Turned Away For Lack Of Funds” trong tiếng Anh.

NOTAFLOF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NOTAFLOF“No One Turned Away For Lack Of Funds”.

No One Turned Away For Lack Of Funds: Không một ai quay lưng vì thiếu vốn.

Giải thích ý nghĩa của NOTAFLOF

NOTAFLOF có nghĩa “No One Turned Away For Lack Of Funds”, dịch sang tiếng Việt là “Không một ai quay lưng vì thiếu vốn”.