NOV là gì? Nghĩa của từ nov

NOV là gì?

NOV“November” trong tiếng Anh.

NOV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NOV“November”.

November: Tháng mười một.

Giải thích ý nghĩa của NOV

NOV có nghĩa “November”, dịch sang tiếng Việt là “Tháng mười một”.