NOW là gì? Nghĩa của từ now

NOW là gì?

NOW“National Organization for Women” trong tiếng Anh.

NOW là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NOW“National Organization for Women”.

National Organization for Women: Tổ chức quốc gia về phụ nữ.

Giải thích ý nghĩa của NOW

NOW có nghĩa “National Organization for Women”, dịch sang tiếng Việt là “Tổ chức quốc gia về phụ nữ”.