NPER là gì? Nghĩa của từ nper

NPER là gì?

NPER“Number of Periods” trong tiếng Anh.

NPER là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NPER“Number of Periods”.

Number of Periods: Số chu kỳ.
Đồng thời cũng dùng làm tên của một hàm trong Excel liên quan đến lĩnh vực tài chính, tính toán.

Một số kiểu NPER viết tắt khác:

National Professional Engineering Registration: Đăng ký kỹ thuật chuyên nghiệp quốc gia.

Giải thích ý nghĩa của NPER

NPER có nghĩa “Number of Periods”, dịch sang tiếng Việt là “Số chu kỳ”.