NPP là gì? Nghĩa của từ npp

NPP là gì?

NPP“Nhà phân phối” trong tiếng Việt.

NPP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NPP“Nhà phân phối”.

Nhà phân phối.

Giải thích ý nghĩa của NPP

NPP có nghĩa “Nhà phân phối” trong tiếng Việt.