NPWP là gì? Nghĩa của từ npwp

NPWP là gì?

NPWP“National Parliament of West Papua” trong tiếng Anh.

NPWP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NPWP“National Parliament of West Papua”.

National Parliament of West Papua: Quốc hội Tây Papua.

Giải thích ý nghĩa của NPWP

NPWP có nghĩa “National Parliament of West Papua”, dịch sang tiếng Việt là “Quốc hội Tây Papua”.