NQD là gì? Nghĩa của từ nqd

NQD là gì?

NQD“Ngoài quốc doanh” trong tiếng Việt.

NQD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NQD“Ngoài quốc doanh”.

Ngoài quốc doanh.

Giải thích ý nghĩa của NQD

NQD có nghĩa “Ngoài quốc doanh” trong tiếng Việt.