NRC là gì? Nghĩa của từ nrc

NRC là gì?

NRC“National Research Council” trong tiếng Anh.

NRC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NRC“National Research Council”.

National Research Council: Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia.
Hoa Kỳ.

Một số kiểu NRC viết tắt khác:

Nuclear Regulatory Commission: Ủy ban điều tiết hạt nhân.
Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của NRC

NRC có nghĩa “National Research Council”, dịch sang tiếng Việt là “Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia”.