NRTA là gì? Nghĩa của từ nrta

NRTA là gì?

NRTA“National Retail Tenants Association” trong tiếng Anh.

NRTA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NRTA“National Retail Tenants Association”.

National Retail Tenants Association: Hiệp hội người thuê bán lẻ quốc gia.

Một số kiểu NRTA viết tắt khác:

National Retired Teachers Association: Hiệp hội nhà giáo về hưu quốc gia.

Northwest Regional Transmission Association: Hiệp hội Truyền dẫn Khu vực Tây Bắc.

Giải thích ý nghĩa của NRTA

NRTA có nghĩa “National Retail Tenants Association”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội người thuê bán lẻ quốc gia”.