NSND là gì? Nghĩa của từ nsnd

NSND là gì?

NSND“Nghệ sỹ nhân dân” trong tiếng Việt.

NSND là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NSND“Nghệ sỹ nhân dân”.

Nghệ sỹ nhân dân.

Giải thích ý nghĩa của NSND

NSND có nghĩa “Nghệ sỹ nhân dân” trong tiếng Việt.