NSNN là gì? Nghĩa của từ nsnn

NSNN là gì?

NSNN“Ngân sách Nhà nước” trong tiếng Việt.

NSNN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NSNN“Ngân sách Nhà nước”.

Ngân sách Nhà nước.

Giải thích ý nghĩa của NSNN

NSNN có nghĩa “Ngân sách Nhà nước” trong tiếng Việt.