NSPP là gì? Nghĩa của từ nspp

NSPP là gì?

NSPP“National School of Public Policy” trong tiếng Anh.

NSPP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NSPP“National School of Public Policy”.

National School of Public Policy: Trường Chính sách Công Quốc gia.

Một số kiểu NSPP viết tắt khác:

Nass Sand Processing Plant: Nhà máy chế biến cát Nass.

National Student Poets Program: Chương trình Nhà thơ Sinh viên Quốc gia.

Nigerian Students Poetry Prize: Giải thơ sinh viên Nigeria.

North Sea Palaeolandscapes Project: Dự án Bắc Hải Palaeolandscapes.

Giải thích ý nghĩa của NSPP

NSPP có nghĩa “National School of Public Policy”, dịch sang tiếng Việt là “Trường Chính sách Công Quốc gia”.