NSW là gì? Nghĩa của từ nsw

NSW là gì?

NSW“New South Wales” trong tiếng Anh.

NSW là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NSW“New South Wales”.

New South Wales: New South Wales.
ký hiệu bưu chính.

Giải thích ý nghĩa của NSW

NSW có nghĩa “New South Wales”, dịch sang tiếng Việt là “New South Wales”.