NTBD là gì? Nghĩa của từ ntbd

NTBD là gì?

NTBD“Nghệ thuật biểu diễn” trong tiếng Việt.

NTBD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NTBD“Nghệ thuật biểu diễn”.

Nghệ thuật biểu diễn.

Giải thích ý nghĩa của NTBD

NTBD có nghĩa “Nghệ thuật biểu diễn” trong tiếng Việt.