NTD là gì? Nghĩa của từ ntd

NTD là gì?

NTD“Nhà tuyển dụng” trong tiếng Việt.

NTD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NTD“Nhà tuyển dụng”.

Nhà tuyển dụng.

Một số kiểu NTD viết tắt khác:

Người tiêu dùng.

Giải thích ý nghĩa của NTD

NTD có nghĩa “Nhà tuyển dụng” trong tiếng Việt.