NTK là gì? Nghĩa của từ ntk

NTK là gì?

NTK“Nhà thiết kế” trong tiếng Việt.

NTK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NTK“Nhà thiết kế”.

Nhà thiết kế.

Giải thích ý nghĩa của NTK

NTK có nghĩa “Nhà thiết kế” trong tiếng Việt.