NTQ là gì? Nghĩa của từ ntq

NTQ là gì?

NTQ“Non-tax qualified” trong tiếng Anh.

NTQ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NTQ“Non-tax qualified”.

Non-tax qualified: Không đủ điều kiện về thuế.

Một số kiểu NTQ viết tắt khác:

New Theatre Quarterly: Nhà hát mới hàng quý.

Giải thích ý nghĩa của NTQ

NTQ có nghĩa “Non-tax qualified”, dịch sang tiếng Việt là “Không đủ điều kiện về thuế”.