NTVDM là gì? Nghĩa của từ ntvdm

NTVDM là gì?

NTVDM“NT Virtual DOS Machine” trong tiếng Anh.

NTVDM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NTVDM“NT Virtual DOS Machine”.

NT Virtual DOS Machine: Máy DOS ảo NT.
Thành phần hệ thống của Windows NT.

Giải thích ý nghĩa của NTVDM

NTVDM có nghĩa “NT Virtual DOS Machine”, dịch sang tiếng Việt là “Máy DOS ảo NT”.