NUDE là gì? Nghĩa của từ nude

NUDE là gì?

NUDE“National Union of Domestic Employees” trong tiếng Anh.

NUDE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NUDE“National Union of Domestic Employees”.

National Union of Domestic Employees: Liên minh quốc gia về nhân viên giúp việc gia đình.

Giải thích ý nghĩa của NUDE

NUDE có nghĩa “National Union of Domestic Employees”, dịch sang tiếng Việt là “Liên minh quốc gia về nhân viên giúp việc gia đình”.